Chính sách lưu trữ

Chính sách lưu trữ

  1. Không thể chuyển nhượng: Xin lưu ý rằng điểm kiếm được thông qua chương trình khách hàng thân thiết của cửa hàng chúng tôi không thể chuyển nhượng. Điều này có nghĩa là điểm không thể được chuyển hoặc chuyển vào tài khoản của người khác trong bất kỳ trường hợp nào.

  2. Loại trừ đối với các mặt hàng giảm giá: Điểm không thể được sử dụng để mua các mặt hàng đang giảm giá. Các mặt hàng giảm giá được loại trừ khỏi chương trình đổi điểm để đảm bảo tính nhất quán (trừ khi có quy định khác).

  3. Giá trị quy đổi nâng cao: Sẽ được công bố. (Hãy đăng ký để nhận bản cập nhật giá trị quy đổi điểm LỚN năm 2024!)

  4. Điểm hết hạn: điểm sẽ không hết hạn miễn là có lịch sử mua hàng trong vòng ít nhất 2 năm kể từ lần mua trước đó. Nếu không, thông báo hết hạn điểm sẽ được gửi trước 2 tuần để thông báo.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại help@naturalnest.com